<video id="rnaua"></video><samp id="rnaua"><code id="rnaua"><tt id="rnaua"></tt></code></samp>
<progress id="rnaua"></progress>

<progress id="rnaua"><th id="rnaua"><table id="rnaua"></table></th></progress>
 • 您的位置:首頁 > 熱門資訊 > 正文

  《心經》全文注音及譯文

  【www.tuhaotv.com--熱門資訊】

   《心經》是一本佛教徒必讀,必知的一本經典佛經。全稱《摩訶般若波羅蜜多心經》,梵文paramitahrdayasutra。略稱《般若心經》或《心經》。全經只有一卷,260字。屬于《大品般若經》中600卷中的一節,是佛經中字數最少的一部經典著作,因其字數最少、含義最深、傳奇最多、影響最大,被認為是般若經類的提要。該經曾有過七種漢譯本。較為有名的是后秦鳩摩羅什所譯的《摩訶般若波羅蜜大明咒經》和唐朝玄奘所譯的《般若波羅蜜多心經》。

   《般若經》共有八部:《放光般若》、《光明般若》、《道行般若》、《勝天般若》、《勝天王般若》、《文殊問般若》、《金剛般若》、《大品般若》、《小品般若》。本處所用的《般若波羅蜜多心經》則由淺入深地全部概括了《大品般若》的義理精要??芍^言簡而義豐,詞寡而旨深。古來認為讀此經可以了解般若經類的基本精神。

   心經全文

   觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,受想行識,亦復如是。舍利子,是諸法空相,不生不滅,不垢不凈,不增不減。是故空中無色,無受想行識,無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界,乃至無意識界。無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得。以無所得故,菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無罣礙,無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅磐。三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛。故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶。

   詳細注釋:

   觀自在菩薩(觀音菩薩)

   行深般若波羅蜜多時(深入的修行心經時)

   照見五蘊皆空(看到五蘊:形相、情欲、意念、行為、心靈,都是空的)

   度一切苦厄(就將一切苦難置之度外)

   舍利子(菩薩對學生舍利子說)

   色不異空 (形相不異乎空間)

   空不異色(空間不異乎形相)

   色即是空 (所以形相等于空間)

   空即是色(空間等于形相)

   受想行識 (情欲、意念、行為、心靈)

   亦復如是(都是一樣的)

   舍利子(舍利子呀)

   是諸法空相 (一切法則都是空的)

   不生不滅(不生不滅)

   不垢不凈 (不垢不凈 )

   不增不減(不增不減)

   是故空中無色 (因此空間是沒有形相的)

   無受想行識(也沒有情欲、意念、行為和心靈)

   無眼耳鼻舌身意 (沒有眼、耳、鼻、舌、身、意等六根)

   無色聲香味觸法(更沒有色、聲、香、味、觸、法等六塵)

   無眼界 (沒有眼睛所能看到的界限)

   乃至無意識界(直到沒有心靈所能感受的界限)

   無無明 (沒有不能了解的)

   亦無無明盡(也沒有不能了解的盡頭)

   乃至無老死 (直到沒有老和死)

   亦無老死盡(也沒有老和死的盡頭)

   無苦集滅道 (沒有痛苦的集合以及修道的幻滅)

   無智亦無得 (不用智慧去強求)

   以無所得故(所以得到與否并不重要)

   菩提薩陲 (菩薩覺悟之后)

   依般若波羅蜜多故(依照心經)

   心無掛礙 (心中沒有礙)

   無掛礙故 (由于沒有礙)

   無有恐怖(所以不恐怖)

   遠離顛倒夢想 (遠離顛倒夢想 )

   究竟涅盤(最后達到彼岸)

   三世諸佛 (過去、現在和未來的三世諸佛)

   依般若波羅蜜多故(依照心經)

   得阿耨多羅三藐三菩提(得到無上、正宗、正覺的三種佛果)

   故知般若波羅蜜多 (所以說心經)

   是大神咒 (是變幻莫測的咒語)

   是大明咒 (是神光普照的咒語)

   是無上咒(是無上的咒語)

   是無等等咒 (是最高的咒語)

   能除一切苦 (能除一切苦 )

   真實不虛(不是騙人的 )

   故說般若波羅蜜多咒(所以說心經)

   即說咒曰 (其咒語曰)

   揭諦揭諦 (去吧,去吧)

   波羅揭諦(到彼岸去吧)

   波羅僧揭諦 (大家快去彼岸)

   菩提娑婆訶(修成正果)

   《般若波羅蜜多心經》玄奘譯本(全文注音)

   bō rě bō luó mì duō xīn jīng

   般若波羅蜜多心經

   guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ è。

   觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。

   shè lì zǐ, sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè。

   舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色。

   shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。

   受想行識,亦復如是。

   shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,

   舍利子,是諸法空相,

   bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,

   不生不滅,不垢不凈,不增不減,

   shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí,

   是故空中無色,無受想行識,

   wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè,

   無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界,

   nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,

   乃至無意識界,無無明,亦無無明盡,

   nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。

   乃至無老死,亦無老死盡。

   wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù。

   無苦集滅道,無智亦無得,以無所得故。

   pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài。

   菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無掛礙。

   wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán。

   無掛礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。

   sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí。

   三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。

   gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,

   故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,

   shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。néng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。

   是無上咒,是無等等咒。能除一切苦,真實不虛。

   gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。

   故說般若波羅蜜多咒。

   jí shuō zhòu yuē:

   即說咒曰:

   jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。

   揭諦揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。

  本文來源:http://www.tuhaotv.com/news/31741.html